Świadczenie postojowe dla seniorów

Świadczenie postojowe – wsparcie pracujących emerytów w czasie pandemii. Świadczenie postojowe jest przewidziane dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonujących umowy cywilnoprawne, jeśli w następstwie Covid-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.

Aby nabyć uprawnienie do świadczenia muszą być spełnione jednocześnie poniższe warunki:

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

  • Na skutek Covid – 19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.
  • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przypada przed 1.04.2020 r.
  • Przychód z tytułu prowadzenia działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o minimum 15% niższy od tego, który został uzyskany w poprzednim miesiącu.
  • Prowadzenie działalności zostało zawieszone po 31.01.2020 r.
  • Przedsiębiorca nie posiada innego tytułu ubezpieczeń społecznych. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nabył prawo do emerytury, a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą może pobierać świadczenie postojowe, o ile spełnia pozostałe warunki.

W przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne:

  • Zleceniodawca lub zamawiający miał przestój w działalności z powodu Covid – 19
  • Umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.
  • Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS.
  • Zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli natomiast zleceniobiorca nabył prawo do emerytury, a jednocześnie wykonuje pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, może pobierać świadczenie postojowe, o ile spełnia pozostałe warunki.

Osoba, która skorzystała ze świadczenia postojowego może wystąpić o jego kontynuację. Warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia, iż sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa poprawie. Świadczenie może być wypłacone w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymano pierwsze świadczenie.

seniorzy_PL