Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa - jest to usługa mająca na celu doraźne/czasowe odciążenie opiekunów osób niesamodzielnych w opiece nad tymi osobami.

Wparcie jest realizowane w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych.

Miejsce realizacji opieki to (w przypadku seniorów): dzienne ośrodki wsparcia, placówki całodobowe, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, mieszkanie pacjenta.

O skorzystanie z opieki wytchnieniowej mogą się ubiegać m.in. opiekunowie osób, które wymagają stałej/długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej obejmują pomoc w zakresie: poruszania się i przemieszczania, pielęgnacji, przygotowania i podania posiłków, utrzymania higieny osobistej, utrzymania czystości w miejscu przebywania, wspólnego spędzania czasu.

Od 2019 roku osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia mogą przystąpić do udziału w programie rządowym „Opieka wytchnieniowa”. Opieka jest organizowana przez jednostki samorządu terytorialnego i realizowana przez opiekunki środowiskowe. Aby zgłosić się do programu należy złożyć stosowny wniosek do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązuje limit godzin do wykorzystania, jednak po jego przekroczeniu można wnioskować o kontynuację działań realizowanych w ramach opieki wytchnieniowej, na zasadach komercyjnych. Roczny limit w 2021 roku wynosi: 240 godzin w ramach pobytu dziennego/w miejscu zamieszkania pacjenta, 14 dni w ramach pobytu całodobowego, 20 godzin w przypadku usług świadczonych na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych, takich jak: poradnictwo psychologiczne/terapeutyczne, wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Program jest przewidziany do kontynuacji w 2022 r.

seniorzy.PL