Madrugada Sombra we Wrocławiu

Madrugada Sombra Stary Klasztor

 

Wieczór Flamenco: Madrugada Sombra

17.07.2022 | 17:30

Sala Witrażowa, ul. Purkyniego 1, Wrocław

Bilety: 66 PLN normalne, 44 PLN ulgowe, dostępne na kupbilecik.pl (http://kbq.pl/77823)

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/5zKQHZ0IG

 

Lipcowy Wieczór Flamenco będzie sporym zaskoczeniem dla osób, które bywają na koncertach tego cyklu. Letnie wibracje podkręci mocno energetyczna i oryginalna grupa MADRUGADA SOMBRA, która w nieoczywisty i umiejętny sposób łączy sztukę flamenco z polskim folkiem. Zespół zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej płyty Sombra.

 

 

MADRUGADA SOMBRA (hiszp. madrugada – poranek, świt, sombra – cień) to niepowtarzalna muzyczna fuzja polskiej muzyki ludowej z flamenco, elektroniką i jazzem. Jest to bez wątpienia pierwszy tego typu projekt muzyczny w Polsce. Zespół został nagrodzony podczas 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe, zdobywając wyróżnienie w konkursie Scena Otwarta za zjawiskową prezentację i trafną fuzję kulturową w 2017 roku.

Poprzez debiutancki album Sombra artyści pokazują piękno polskiej muzyki ludowej i niezwykłą energię płynącą z flamenco. Projekt ten buduje mosty między pozornie tylko odległymi światami i estetykami oraz zwraca uwagę na to, że warto sięgać do własnych korzeni i czerpać z nich inspiracje, jak również łączyć muzykę tradycyjną z nowymi trendami i stylistykami.

Zestawienie słów w nazwie zespołu, gdzie madrugada oznacza świt, a sombra cień, podkreśla, że dualizm jest motywem przewodnim projektu. To osobliwe zestawienie dwóch przeciwstawnych zjawisk doskonale obrazuje przewrotność tej muzyki, w której zawsze znajdzie się trochę światła i trochę cienia. Współczesne opracowania niezwykle melodyjnych pieśni z Kurpiów, Lubelszczyzny czy Wielkopolski przeplatają się z rytmami radosnych hiszpańskich rumb, tangosów czy bulerías. Autorskie kompozycje spotykają się z elektroniką, jazzem a nawet... polskim big bitem, a przejmujące, poważne pieśni cante jondo i biały śpiew wybrzmiewają obok elektronicznych beatów i tradycyjnych perkusjonaliów. Jest to zupełnie nowe, niebanalne połączenie, które tworzy projekt unikatowym, posiadającym własne charakterystyczne brzmienie oraz przekaz.

Zespół występował na wielu prestiżowych festiwalach i wydarzeniach ze świata kultury i sztuki, m.in. TEDxWomanWarsaw 2019, Teatr 6-te Piętro, Gala Otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei Sopot, 7th International Tattoo Convention Warsaw 2019, Europejski Festiwal Piosenki Autorskiej Transvocale 2019 Frankfurt{oder}Słubice, Gala Wręczenia Nagród Fundacji Zacny Uczynek Łazienki Królewskie Warszawa, JEFF Jazz Etno Funky Festival Słowenia, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Finisaż Wystawy „W podróży”, Noc Muzeów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zespół Madrugada Sombra wystąpi w składzie:

Wiktoria Kwiatkowska – śpiew, palmas

Iwona Skrzos – gitara, taniec

Maciej Wieżyński – gitara

Kamila Olesińska – taniec, śpiew, palmas

Anika Kamińska – cajón, palmas, perkusjonalia

Piotr Łabanow – gitara basowa

Wojciech Jankowski – flet poprzeczny, flet prosty, saksofon

 

 

Organizatorzy: KA-International Art Management, Fandango Polska, Sala Witrażowa

Kontakt dla mediów: Katarzyna Krzysztyniak, 793 355 877, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do stałej współpracy patronackiej nad cyklem koncertów Wieczory Flamenco!!!

Flamenco Evening: Madrugada Sombra

17/07/2022 | 5:30 pm

Witrażowa Hall, 1 Purkyniego Str., Wrocław

Tickets: PLN 66 normal, PLN 44 reduced, available at kupbilecik.pl (http://kbq.pl/77823)

Link to the event: https://fb.me/e/5zKQHZ0IG

The July Flamenco Evening will be a big surprise for people who used to attend the concerts of this series. Summer vibes will be boosted by the energetic and original group MADRUGADA SOMBRA, which in a non-obvious and skillful way combines the art of flamenco with Polish folk. The band will present material from their debut album Sombra.

MADRUGADA SOMBRA (Spanish: madrugada - morning, dawn, sombra - shadow) is a unique musical fusion of Polish folk music with flamenco, electronics and jazz. It is undoubtedly the first music project of this type in Poland. The ensemble was awarded at the 27th International Folk Music Festival Mikołajki Folkowe, winning a distinction in the Open Stage competition for its phenomenal presentation and accurate cultural fusion in 2017.

Through their debut album Sombra, the artists show the beauty of Polish folk music and the extraordinary energy flowing from flamenco. This project builds bridges between seemingly distant worlds and aesthetics, and highlights the fact that it is worth reaching back to your own roots and drawing inspiration from them, as well as combining traditional music with new trends and styles.

The juxtaposition of words in the band's name, where madrugada means dawn and sombra means shadow, emphasizes that duality is the leitmotif of the project. This peculiar juxtaposition of two opposing phenomena perfectly illustrates the perversity of this music, in which there is always a little light and a little shadow. Contemporary arrangements of extremely melodic songs from the Kurpie region, Lublin region or Greater Poland are intertwined with the rhythms of joyful Spanish rumbas, tangos and bulerías. Original compositions meet electronics, jazz and even... Polish big beat, and moving, serious cante jondo songs and white singing resound alongside electronic beats and traditional percussion. It is a completely new, original combination that creates a unique project with its own characteristic sound and message.

The band has performed at many prestigious festivals and events from the world of culture and art, incl. TEDxWomanWarsaw 2019, 6th Floor Theater, Opening Gala of the European Forum for New Ideas Sopot, 7th International Tattoo Convention Warsaw 2019, European Festival of Authors' Songs Transvocale 2019 Frankfurt {oder} Słubice, Award Gala of the Zacny Uczynek Foundation Łazienki Królewskie Warsaw, JEFF Jazz Etno Funky Festival Slovenia, Museum in Nieborów and Arkadia. Closing of the "On the road" exhibition, Night of Museums, Museum of Romanticism in Opinogóra.

The Madrugada Sombra band will perform in the following line-up:

Wiktoria Kwiatkowska - singing, palmas

Iwona Skrzos - guitar, dance

Maciej Wieżyński - guitar

Kamila Olesińska - dancing, singing, palmas

Anika Kamińska - cajón, palmas, percussion

Piotr Łabanow - bass guitar

Wojciech Jankowski - flutes, saxophone

Organizers: KA-International Art Management, Fandango Polska, Sala Witrażowa

Contact for media: Katarzyna Krzysztyniak, 793 355 877, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

We invite you to permanent patronage cooperation over the series of concerts Flamenco Evenings!!!