Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Jak można rozszerzyć ubezpieczenie na życie?

Compensa zycie

Zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia na życie można rozszerzyć na wiele różnych sposobów. Do najczęściej wybieranych umów dodatkowych należą opcje związane z poważnymi chorobami.

W podstawowym zakresie, ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim finansowe wsparcie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel wypłaca uposażonym (najczęściej członkom rodziny, choć mogą to być dowolnie wskazane osoby) świadczenie w kwocie ustalonej przy zawarciu umowy.

W niektórych przypadkach świadczenie może dostać sam ubezpieczony, np. po dożyciu ustalonego w umowie ubezpieczenia wieku, w przypadku pobytu w szpitalu czy diagnozy choroby śmiertelnej. Warto jednak pamiętać, że ten podstawowy zakres ochrony da się rozszerzyć.

- Katalog dodatkowych ryzyk, uzupełniających zakres ochrony ubezpieczenia na życie, poszerza się z roku na rok. W przypadku wielu ubezpieczycieli to obecnie nawet kilkanaście umów dodatkowych w ofercie. Wyróżnić możemy dwie kategorie dodatkowych ryzyk: wypadkowe i zdrowotne. Wypadkowe dają zabezpieczenie m.in. w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitalu związanego z nieszczęśliwym wypadkiem. Z kolei ubezpieczenia zdrowotne koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu środków finansowych w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy wystąpienia niezdolności do pracy. Dodatkowe środki z ubezpieczenia pomagają pokryć część lub całość kosztów leczenia, pozwalają też zachować stabilność finansową w trudnym czasie. Wśród świadczeń zyskujących na popularności warto wymienić bezpośrednie wsparcie w organizacji leczenia poza granicami kraju. To ciekawe i ważne rozwiązanie, bo w przypadku wielu schorzeń nowoczesne, skuteczne metody leczenia czy zaawansowane terapie lekowe bywają dostępne jedynie za granicą. Ubezpieczenie, które daje do nich dostęp i zapewnia pokrycie wysokich kosztów takiego leczenia, to realna, a niekiedy jedyna szansa na powrót do zdrowia – mówi Konrad Kluska, członek zarządu w Compensie TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za sprzedaż.

Poniżej opis przykładowych rozszerzeń ochrony, dostępnych w ofercie Compensy Życie.

  1. Środki finansowe w związku z poważnym zachorowaniem

Utrzymanie rodziny w czasie walki z poważną chorobą jest dla ubezpieczonego nie mniej ważne, niż trafna diagnoza i skuteczne leczenie. Ubezpieczenie na życie może zapewniać finansowe wsparcie m.in. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania i często związaną z tym utratą źródła dochodu lub ograniczeniem pensji na zwolnieniu lekarskim. Aby to było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia należy rozszerzyć o ochronę na wypadek wystąpienia tzw. poważnego zachorowania.

- Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala katalog, liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu jednostek chorobowych, które wchodzą w zakres ochrony. Należą do nich oczywiście te najczęściej występujące, np. choroby układu krążenia, nowotwory, udar mózgu czy niewydolność nerek.

Warto również dodać, że świadczenia uzyskane z umowy ubezpieczenia można wykorzystać wedle własnego uznania, np. na leczenie, rehabilitację czy zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny.

  1. Wsparcie po zachorowaniu i w trakcie leczenia nowotworu złośliwego

Część klientów ma potrzebę ochrony dodatkowej jedynie na wypadek wystąpienia choroby nowotworowej. Dlatego też bywa, że ubezpieczyciele traktują zdiagnozowanie nowotworu złośliwego jako osobne ryzyko, „wyjęte” z opisanego powyżej katalogu poważnych zachorowań. Wówczas, aby zapewnić sobie świadczenie w związku z chorobą onkologiczną, należy włączyć tę możliwość do zakresu ubezpieczenia w formie ubezpieczenia dodatkowego. Dzięki temu chory otrzyma wsparcie finansowe do wysokości sumy ustalonej przy zawieraniu umowy. Generalnie można wyróżnić dwa ryzyka związane z nowotworami. Jedno dotyczy samej diagnozy nowotworu w stadium złośliwym, a drugie dotyczy leczenia nowotworu złośliwego.

- Przy tej okazji warto wspomnieć o jednym z wyróżników oferty Compensy, ryzyku dodatkowym pozwalającym w przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego na wypłatę nawet 5-krotności określonej w umowie dodatkowej sumy ubezpieczenia za każdy kolejny rok rozpoczętej terapii nowotworowej. W zakresie ochrony na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego uwzględniliśmy również wypłatę 5% sumy ubezpieczenia za diagnozę nowotworu in situ czyli w stadium przedinwazyjnym – wskazuje członek zarządu Compensy Życie odpowiedzialny za sprzedaż.

  1. Całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku lub choroby

Przez całkowitą niezdolność do pracy ubezpieczyciele rozumieją zazwyczaj brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej przez określony w umowie ubezpieczenia czas. W przypadku jej wystąpienia, ubezpieczonemu wypłacana jest suma ubezpieczenia dodatkowego określona w umowie.

- W Compensie oprócz najczęściej spotykanej wersji tego ubezpieczenia gwarantującej wypłatę określonej w umowie sumy ubezpieczenia po orzeczeniu niezdolności do pracy, wprowadziliśmy również dodatkowe ubezpieczenie całkowitej niezdolności do pracy w następstwie wypadku lub choroby, w ramach którego zapewniamy przejęcie opłacania składek za ubezpieczenie na życie. Dzięki temu jego posiadacz nie traci ochrony, nie płacąc składki za ubezpieczenie.

  1. Pokrycie kosztów leczenia za granicą

Zakłady ubezpieczeń coraz częściej mają w swojej ofercie dodatkowe ubezpieczenie, polegające na organizacji leczenia w zagranicznych placówkach medycznych.

- Zazwyczaj składa się ono z dwóch elementów. Pierwszy to tzw. druga opinia medyczna, czyli konsultacja i diagnoza zagranicznych specjalistów z renomowanych europejskich lub światowych klinik. Drugi element polega na organizacji i pokryciu kosztów leczenia poza granicami kraju. Do tych kosztów zaliczają się procedery medyczne, operacyjne, terapie lekowe potrzebne do zastosowania w procesie dochodzenia do zdrowia, dieta za każdy dzień pobytu w szpitalu, a także podróż i zakwaterowanie osoby towarzyszącej.

Zakres wsparcia zależy od zakładu ubezpieczeń. Na przykład w Compensie Życie leczenie za granicą obejmuje cztery specjalizacje: onkologię, kardiochirurgię, neurochirurgię i transplantologię.

  1. Ekspercka opinia medyczna połączona z pomocą prawną

W ramach ubezpieczenia na życie, w przypadku wystąpienia choroby lub urazu z zakresu onkologii, kardiologii i kardiochirurgii, neurochirurgii i ortopedii można zapewnić sobie ekspercką opinię medyczną sporządzoną przez wykwalifikowanego lekarza obejmującą weryfikację postawionej diagnozy, weryfikację zleconego planu leczenia, analizę i ocenę stanu zdrowia na podstawie otrzymanych dokumentów medycznych oraz propozycje planu leczenia.

Co ważne, jeśli jest to uzasadnione ekspercką opinią medyczną, ubezpieczenie zapewnia również asystę prawną, czyli pomoc administracyjno-prawną w uzyskaniu od NFZ zgody na np. częściową refundację kosztów poniesionych w procesie leczenia.

Zakup „życiówki”. Od czego zależy wysokość składki?

W każdym zakładzie ubezpieczeń dla klienta bardziej korzystny jest zakup ubezpieczenia na życie w młodszym wieku – składka jest wówczas niższa. Dlaczego? Ubezpieczyciele kalkulując składkę biorą pod prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń oraz ew. czynniki ryzyka takie jak np. możliwość wystąpienia określonych problemów ze zdrowiem. Możliwość wystąpienia określonych zdarzeń, tego typu ryzyk jest statystycznie mniejsze u np. 30-letniej osoby niż u osoby 50-letniej. Jednak nie tylko wiek wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie. Istotna jest również wysokość sumy ubezpieczenia, czyli wysokość ewentualnych przyszłych świadczenia, jakie może klient otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę. Istotna jest też kwestia stanu zdrowia. Klient przed zakupem ubezpieczenia musi wypełnić szczegółowy kwestionariusz dotyczący obecnych i przebytych chorób. Nie bez znaczenia jest również tryb życia – rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowania (np. uprawianie sportów ekstremalnych) czy mające negatywny wpływ na zdrowie przyzwyczajenia (np. palenie papierosów).

Źródło: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group