Seniorzy na Podkarpaciu - cz. III

Seniorzy w województwie podkarpackim

Cz. III

dr Joanna Plak-Warecka

Projekt „Srebrny interes-seniorzy w grze” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kreatywny Senior. Jego celem jest zwiększenie znaczenia seniorów w życiu publicznym poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku starości, która napędza rozwój „srebrnej” gospodarki oraz angażowanie osób starszych w działania międzypokoleniowe. Seniorzy, we współpracy z władzami miasta i lokalnymi organizacjami ,będą mieli możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz poprawy jakości ich życia w Rzeszowie. Grupą docelową projektu są osoby w wieku 50+, które należą do jednej z poniższych grup: są wykluczone cyfrowo, poszukują rozwiązań mających na celu poprawić jakość życia, są aktywne społecznie i angażują się w działania organizowane przez władze miasta.

Twórcy projektu wychodzą z założenia, że każde działanie mające na celu poprawę jakości życia osób starszych, jest korzystne także dla pozostałych grup wiekowych i zgodnie z koncepcją srebrnej gospodarki wspiera rozwój miasta. Realizacja projektu przybliża Rzeszów do włączenia się w sieć miast Przyjaznych starzeniu się Światowej Organizacji Zdrowia. Działania realizowane w ramach projektu są podzielone na moduły tematyczne:

 • edukacyjny (obszary tematyczne: o czym senior wiedzieć powinien; senior znak jakości; gmina przyjazna seniorom; zasady i promocja konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”; Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów; nieodpłatna pomoc prawna, zasady jej udzielania i punkty świadczenia usług w Rzeszowie; promowanie Centrum Informacji Seniora w strukturze planowanego Rzeszowskiego Centrum Seniora; rezyliencja – zdolność podnoszenia się z trudności – jak odnaleźć się podczas i po pandemii Covid);
 • kompetencje cyfrowe:(obszary tematyczne: E-wykluczenie – kursy zdalne i bezpośrednie; „Przyjazny komputer”; „Zaradny senior” – warsztaty umiejętności korzystania z rozwiązań najnowszych technologii, usprawniających życie w miejskich aglomeracjach; podtrzymywanie kontaktów ze znajomymi na Skypie, Messengerze, WhatsApp.; E-Pacjent” - IKP, E-recepta, e-skierowanie, wizyta on line; zakupy online – Jak kupować w Internecie?; samokształcenie seniorów w oparciu o dostępne warsztaty Online dla Seniorów; poradnictwo cyfrowe on line, telefoniczne oraz bezpośrednie w lokalu lub domu beneficjenta; kawiarenki Internetowe dla seniorów w punktach obsługi mieszkańców w galeriach handlowych);
 • E-demokracja (obszary tematyczne: kreowanie i wdrażanie polityki senioralnej w Rzeszowie; cykl spotkań z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych, we współpracy z Urban Lab Rzeszów; spotkania o charakterze debaty różnych interesariuszy pod nazwą „Senior w mieście”; międzypokoleniowa debata z zastosowaniem metodologii open space „Senior w mieście – moc argumentów, siła przekonywania”; tworzenie ram formalno – organizacyjnych oraz rozwiązań instytucjonalnych; opracowanie i realizacja programu działań mających na celu pełną realizację założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2022);
 • srebrna gospodarka (obszary tematyczne: współpraca z biznesem, w tym CSR – program „Miasta przyjazne starzeniu się”; współpraca z placówkami naukowymi i szkołami, w tym międzypokoleniowe – mini projekty, lekcje z kombinezonem odczuć starczych; zastosowanie strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu CSR; wykorzystanie potencjału wolontariatu pracowniczego instytucji publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych; podjęcie próby utworzenia przy UM spółdzielni socjalnej/społecznej, świadczącej usługi na rzecz seniorów);
 • wzmocnienie organizacji(udział w szkoleniu liderów i koordynatorów organizacji senioralnych - warsztaty/szkolenia z tematyki: fundarising dla NGO, motywacja do pracy i zarządzanie zaangażowaniem, skuteczna komunikacja, nowoczesne NGO).

Gimnastyka umysłu dla seniorów – jest to oferta warsztatów psychologicznych prowadzonych w sposób dostosowany do możliwości i preferencji osób w wieku 60+. Proponowane bloki tematyczne obejmują następujące zagadnienia: pamięć, uwaga i spostrzeganie, zasady efektywnego uczenia się, myślenie logiczne i rozwiązywanie problemów, planowanie i organizowanie, funkcje przestrzenne, funkcje językowe, radzenie sobie z emocjami. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej oraz ćwiczeń aktywizujących uczestników. Prowadząca zadaje również prace domowe – zadania do przećwiczenia w domu. Koszt godzinnych warsztatów to 80-100 zł. Oferta jest przeznaczona dla instytucji, np. zajmujących się działaniami na rzecz aktywizacji seniorów. Zapisy na warsztaty są możliwe pod numerem telefonu 602 79 55 88

Podkarpaccy seniorzy mogą również poszerzać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach prowadzonych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W zależności od miejsca zamieszkania mogą skorzystać z oferty następujących UTW:

 • Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu jest zlokalizowana w Jarosławiu przy ul. Przemyskiej 15 w pok. 110, tel. (016) 621 12 51. Oferuje wykłady z tematyki: medycyna i profilaktyka zdrowia, nauki humanistyczne, kultura i sztuka, nauki społeczne, ekonomiczne i techniczne, religioznawstwo, nauki o Ziemi i wszechświecie.
 • Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest zlokalizowany przy ul. Rynek 21 w Dębicy, tel. (14) 681 36 03. Oferuje wykłady z tematyki: historia, geografia, medycyna i zdrowie, psychologia, socjologia, tematyka regionalna (historia, geografia, turystyka). Ma w swojej ofercie także: kursy obsługi komputera i języka angielskiego; zajęcia w sekcjach tematycznych; zajęcia rekreacyjne: basen, gimnastyka.
 • Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku mieści się w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49, pokój 207B, tel. (13) 43 688 21 wew. 34. Oferuje: podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański), gimnastykę i rehabilitację ruchową, pływanie (basen), wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne, wycieczki zagraniczne, okolicznościowe spotkania integracyjne, spotkania z autorami, twórcami i ciekawymi ludźmi, udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki, pracę w zespołach (warsztatach tematycznych), np. kultura żywego słowa, muzykowanie, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, racjonalne żywienie, brydż).
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim mieści się w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 21a, tel. (17) 872 29 11. W ofercie UTW znajdują się cotygodniowe wykłady ogólne, zajęcia dodatkowe w sekcjach i grupach zainteresowań takich jak: kultura: kino, teatr, koncerty; ciekawa książka; śpiewanie w chórze; malarstwo, rysunek; fotografia; pomoc koleżeńska; języki obce; obsługa komputera; turystyka, wycieczki; gimnastyka ogólna; grupy taneczne; rehabilitacja ruchowa; rehabilitacja wodna; Nordic Walking; brydż.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przeworsku mieści się w Przeworsku przy ul. Piłsudskiego 8, tel. (16) 648 76 92. Oferuje wykłady z zakresu historii oraz ochrony zdrowia.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu mieści się w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 50, tel. (15) 822 90 15. Oferuje interdyscyplinarne wykłady oraz zajęcia w kołach zainteresowań. Słuchacze mają do wyboru: sekcję plastyczną, pływacką, gimnastyczną, lektoraty języka angielskiego i niemieckiego.
 • Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku mieści się w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 9 lok. 21, tel. (17) 225 50. Oferuje wykłady z: historii, ochrony zdrowia, literatury, ekologii. Prowadzi zajęcia w sekcjach tematycznych: kulturoznawstwa oraz medycznej. Organizuje także dla swoich słuchaczy spotkania i wycieczki.
 • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka mieści się Sanoku przy ul. Mickiewicza 21, tel. 13 46 559 48. W ofercie UTW znajdują się lektoraty językowe: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, jak również wykłady z tematyki: historia, historia sztuki, filozofia, malarstwo, informatyka, przyroda. Uczestnicy zajęć mogą skorzystać z gimnastyki rekreacyjnej, hydrogimnastyki oraz wycieczek.