Oferta ubezpieczenia seniorów II

Ubezpieczenia na życie dla seniorów

dr Joanna Plak-Warecka

Joanna Plak Warecka

Seniorzy są dosyć ryzykowną grupą dla towarzystw ubezpieczeniowych, stąd polisy dla nich są obwarowane licznymi dodatkowymi klauzulami. Ubezpieczenie na życie (unż) dla seniora różni się od unż w innych grupach wiekowych. Przede wszystkim ma ono na celu zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Istnieje możliwość poszerzenia zakresu o ochronę na wypadek poważnej choroby, ale to rozwiązanie jest oferowane jedynie przez wybrane towarzystwa, a tym samym nie jest dostępne dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych. Należy podkreślić, że im później senior zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłaci.

Na jej wysokość wpływają również: stan zdrowia (może być weryfikowany poprzez uzupełnienie ankiety medycznej), zakres ochrony (podstawowy, czy rozszerzony) oraz suma ubezpieczenia (wyższa suma= wyższa składka). Warto również zaznaczyć, że seniorzy z „młodszych grup wiekowych” mogą zdecydować się na zakup polisy terminowej (ochrona trwa do momentu wygaśnięcia umowy, jej zawarcie jest poprzedzone wypełnieniem ankiety medycznej) lub bezterminowej (ochrona trwa dożywotnio, nie jest wymagane uzupełnienie ankiety medycznej). Seniorzy w „starszych” grupach wiekowych nie mają wyboru. Dla nich dostępne jest jedynie ubezpieczenie w wersji bezterminowej. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane oferty ubezpieczeń na życie, dedykowanych seniorom *1.

Start 55 to produkt oferowany przez NNLife TUnŻiR SA. Polisę mogą zakupić osoby, znajdujące się w przedziale wiekowym od 55 do 76 lat. Umowa jest zawierana bezterminowo, a zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego. Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego obejmują: bierny i czynny udział w działaniach wojennych, czynny udział w aktach terroru oraz czynny udział w masowych rozruchach społecznych.

Plan na dziś i jutro to produkt oferowany przez Allianz. Polisę mogą zakupić osoby, które znajdują się w przedziale wiekowym od 18 do 71 roku życia. Umowa jest zawierana na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia. Zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego. Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego obejmują: czynny udział oraz przebywanie na obszarze objętym stanem wojennym/działaniami wojennymi, czynny udział w rozruchach/zamieszkach lub aktach przemocy.

"Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „Moi Bliscy” to produkt oferowany za pośrednictwem 4Life Direct. Ubezpieczycielem jest Generali Życie TU S.A. Polisę mogą kupić Polacy w wieku 40-85 lat, a ochrona trwa do końca życia, jeśli opłacane są składki. Ubezpieczenie na życie „Moi bliscy” można kupić bez względu na stan zdrowia – nie są wymagane żadne ankiety medyczne ani zaświadczenia od lekarza. Umowę można zawrzeć w wariancie indywidualnym lub partnerskim/małżeńskim. Zlecenie wypłaty świadczenia następuje w ciągu 24 godzin (dni robocze) od dostarczenia dokumentów i zaakceptowaniu odszkodowania, a wysokość świadczenia może sięgnąć do 150 000 zł."

Life Care to produkt dostępny w ofercie Vienna Life *2. Polisę mogą zakupić osoby w wieku od 18 do 69 lat. Umowa jest zawierana na okres 5 lat z opcją przedłużenia. Zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego. W momencie ziszczenia się ryzyka wypłacane są środki w wysokości do 50 tys. zł (w przypadku osób do 40 roku życia- do 600 tys. zł).

Życie Casco to produkt dostępny w ofercie Concordii *3. Polisę mogą zakupić osoby w wieku od 16 do 70 lat. Zawarcie umowy jest poprzedzone wypełnieniem ankiety medycznej. Zakres ochrony obejmuje: śmierć ubezpieczonego. Polisę można rozszerzyć o dodatkowe opcje, np. poważne zachorowanie lub pobyt w szpitalu. Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego obejmują w szczególności: samobójstwo, samookaleczenie, zatrucie alkoholem; zatrucie lekami, które nie zostały przypisane przez lekarza; poddanie się eksperymentowi medycznemu.

Jak można wywnioskować z artykułu, wykupienie polisy na życie jest możliwe do określonego wieku, zróżnicowanego w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto istnieje szereg wyłączeń odpowiedzialności, które skutkują tym, że pieniądze nie zostaną wypłacone. Należy zatem dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed wykupieniem polisy, aby świadomie podjąć decyzję i wybrać optymalną ofertę.

 

*1  Źródło: https://rankomat.pl/zycie/ubezpieczenie-na-zycie-dla-seniora-sprawdz-oferty, dostęp 09.08.2022

*2  Źródło: https://viennalife.pl/oferta/zycie-i-zdrowie/life-care, dostęp 09.08.2022

*3  Źródło: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/ubezpieczenie-na-zycie-concordia/6.html, dostęp 09.08.2022