Dodatki pieniężne dla seniorów

Babcia z szydelkiem

Wybrane dodatkowe świadczenia, z których mogą skorzystać seniorzy, w 2022 roku.

Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji (świadczenie przyznawane jest na wniosek, wymagane jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji) lub seniorom, którzy ukończyli 75 lat (bez konieczności składania wniosku).

Dodatek nie przysługuje osobom, które przebywają powyżej 2 tygodni w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Od 1 marca 2022 wysokość dodatku wynosi 256,44 zł.

Dodatek kombatancki – przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę, które są kombatantami lub ofiarami represji wojennych. Wdowy/wdowcy po takich osobach są uprawnieni do dodatku kompensacyjnego. Świadczenie jest przyznawane na podstawie stosownego wniosku, do którego załącza się zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzające nabyte uprawnienia. Od 1 marca 2022 wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 256,44 zł, zaś dodatku kompensacyjnego – 38,47 zł

Dodatek za tajne nauczanie – przysługuje osobom, które były nauczycielami i spełniają jeden z wymienionych warunków: podczas II wojny światowej, w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska. Od 1 marca 2022 r. wysokość dodatku wynosi 256,44 zł. Osoby, które są uprawnione do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie, muszą wybrać jeden z nich.

Zasiłek celowy – jest to świadczenie przyznawane, w ramach pomocy społecznej, osobom które nie mają wystarczających środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych takich jak m.in.: zakupienie leków/odzieży/żywności/opału/pokrycie kosztów drobnych napraw mieszkaniu. Jego przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W 2022 roku maksymalna kwota uprawniająca do uzyskania zasiłku to 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł na osobę w rodzinie. W sytuacji klęski żywiołowej lub ekologicznej, a także zdarzenia losowego, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę. Świadczenie jest przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Specjalny zasiłek celowy – może być przyznany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także osobom które przekroczyły kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku celowego. Maksymalna kwota takiego bezzwrotnego świadczenia jest równa wysokości kryterium dochodowego dla zasiłku celowego i wynosi odpowiednio 776 zł dla osoby samotnej i 600 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie jest przyznawane po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Dodatek osłonowy – jest to rekompensata dla najuboższych obywateli z tytułu rosnących cen energii i gazu. Przysługuje tym osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w przypadku osób samotnych i 1500 zł na osobę w rodzinie. Kwoty dodatku przedstawiają się następująco: 400 zł dla jednej osoby przy dochodzie nie wyższym niż 2100 zł; 600 zł dla 2-3 osobowej rodziny o dochodzie nie przekraczającym 1500 zł na osobę; 850 zł dla 4-5 osobowej rodziny o dochodzie nie przekraczającym 1500 zł na osobę; 1150 zł dla minimum 6-osobowej rodziny o dochodzie nie przekraczającym 1500 zł na osobę. Istnieje możliwość otrzymania wyższego świadczenia, jeśli mieszkanie wnioskodawcy jest ogrzewane jednym z poniższych źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe. Wtedy wysokość dodatku wynosi: do 500 zł dla osoby samotnej, do 750 zł dla rodzin 2-3 osobowych, do 1062,50 zł dla rodzin 4-5 osobowych i do 1437,50 zł dla rodzin minimum 6-osobowych; kryterium dochodowe pozostaje bez zmian. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, który musi zostać złożony w urzędzie gminy, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, w terminie do 31.10.2022 r.

seniorzy.PL