Praca dla seniorów wg ZUS

Praca seniora

Czy można jednocześnie pracować i pobierać emeryturę?

dr Joanna Plak-Warecka

Łączenie pracy zarobkowej z pobieraniem emerytury jest jak najbardziej możliwe. Świadczenie emerytalne w pełnej wysokości, bez względu na wysokość dochodu uzyskanego z pracy, mogą pobierać osoby, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, tj.60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i uzyskały prawo do emerytury.

Jednak jeżeli osoba osiągnęła powszechny wiek emerytalny i chce kontynuować zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy oraz pobierać świadczenie emerytalne, musi najpierw rozwiązać stosunek pracy, złożyć wniosek o wypłacenie emerytury i dopiero po wykonaniu tych czynności, ponownie podpisać umowę z pracodawcą. Jeżeli tego nie zrobi wypłata świadczenia jest zawieszana do czasu dopełnienia formalności.

Emeryci, którzy osiągnęli wiek ustawowy, pracują i pobierają emeryturę podwyższoną do wartości minimalnej (od 1.03.2023 r wynosi ona 1588,44 zł brutto miesięcznie) muszą liczyć się z tym, że uzyskanie przychodu w kwocie przewyższającej wartość podwyższenia, spowoduje że (za ten okres) otrzymają świadczenie emerytalne w niższej kwocie, czyli bez dopłaty.

Osoby, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a uzyskały prawo do wcześniejszej emerytury i chcą „dorobić”, muszą liczyć się z koniecznością obniżenia lub zawieszenia wypłaty ich świadczenia emerytalnego w sytuacji, w której przekroczą limity. Świadczenie ulega zmniejszeniu przy osiągnięciu przychodu brutto przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale *2; natomiast w przypadku przekroczenia 130% tej wartości, wypłacanie świadczenia zostaje zawieszone.

Od 1 marca do 31 maja 2023 r. zarobki do 4713,50 zł brutto w skali miesiąca, nie wpływają na obniżenie wartości świadczenia emerytalnego dla pracujących. Zarobki powyżej 4713,50 zł do 8753, 60 zł brutto wpływają na obniżenie wartości emerytury (emerytura jest zmniejszana o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o 794,35 zł). Zarobki miesięczne wyższe niż 8753,60 zł brutto powodują zawieszenie wypłacania emerytury.

 

 *1 Opracowano na podstawie: www.zus.pl, www.stat.gov.pl , dostęp 22.03.2023

 *2  Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego