Emerytura częściowa

Babcia grandmother

Emerytura częściowa *1 została zniesiona z dniem 1 października 2017 r. , Możliwość złożenia wniosku o ten rodzaj świadczenia była przewidziana dla mężczyzn, którzy do 30.09.2017 r. spełnili obydwa poniższe warunki:

  • ukończenie 65 lat i jednocześnie nie osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego (docelowo miał on wynosić 67 lat)
  • osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego w wymiarze minimum 40 lat.

Wysokość emerytury częściowej stanowiła 50% wartości powszechnej emerytury. Nie podlegała ona podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury, jak również nie ulegała zawieszeniu/zmniejszeniu w przypadku osiągania dochodu z pracy. Jednocześnie osoby decydujące się na pobieranie tego świadczenia musiały liczyć się z faktem, że wpływało ono na wysokość emerytury powszechnej, która była pomniejszona o kwotę wypłaconych emerytur częściowych. Przejście na emeryturę częściową nie wymagało rozwiązania stosunku pracy. Natomiast przejście na emeryturę powszechną, w przypadku mężczyzn pobierających świadczenie częściowe, wymagało złożenia stosownego wniosku. W przypadku osób pracujących, wiązało się także z koniecznością rozwiązania stosunku pracy.

Niezrealizowane świadczenie *2

Przysługuje bliskim zmarłego, w poniższych sytuacjach:

  • zmarły, przed śmiercią, miał ustalone prawo do emerytur lub renty, ale go nie pobrał/nie zostało wypłacone (np. nie wypłacono świadczenia za dany miesiąc z powodu zgłoszenia zgonu świadczeniobiorcy; bliscy mogą się ubiegać o wypłatę środków za ten miesiąc)
  • zmarły, przed śmiercią, złożył wniosek o nabycie uprawnień do świadczenia, ale nie otrzymał decyzji np. wskutek toczącego się postępowania (bliscy mogą się ubiegać o zwrot środków za okres od złożenia wniosku i spełnienia niezbędnych warunków do miesiąca w którym nastąpił zgon)
  • zmarły, przed śmiercią, miał ustalone prawo do świadczenia i złożył wniosek o ponowne przeliczenie jego wartości, ale zmarł przed uzyskaniem decyzji.

Wypłata świadczenia niezrealizowanego następuje na wniosek:

  • męża, żony, dzieci zmarłego prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe;
  • męża, żony, dzieci zmarłego, z którymi nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego
  • innych, uprawnionych członków rodziny.

Wniosek o wypłacenie niezrealizowanego świadczenia musi zostać złożony w ciągu 12 miesięcy od zgonu, wraz z: odpisem aktu zgonu, odpisem aktu małżeństwa (współmałżonek), odpisem aktu urodzenia (dzieci), oświadczenia potwierdzające wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy). Świadczenie podlega opodatkowaniu.

 

*1  Źródło: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/emerytura-dla-osob-urodzonych-po-31-grudnia-1948/emerytury-wczesniejsze/emerytura-czesciowa ,dostęp 14.04.2023

*2  Źródło: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/niezrealizowane-swiadczenia , dostęp 14.04.2023