Świadczenia przedemerytalne

Emerytura pomostowa woman 1

Świadczenie przedemerytalne *1

dr Joanna Plak-Warecka

Świadczenie przedemerytalne może zostać przyznane osobie; która łącznie spełniła (w zależności od wariantu) poniższe warunki:

Wariant 1

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Ukończyła minimum 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna).
 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności; przy czym minimalny okres zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 6 miesięcy.

Wariant 2

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Ukończyła minimum 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).
 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, przy czym minimalny okres zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 6 miesięcy.

Wariant 3

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Ukończyła minimum 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna).
 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy.
 • Została ogłoszona upadłość działalności pozarolniczej, z tytułu prowadzenia której były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne przez minimum 24 miesiące.


Wariant 4

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Ukończyła minimum 55 lat (kobieta) lub 6o lat (mężczyzna).
 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy
 • Zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat.

Wariant 5

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Ukończyła minimum 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna).
 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy.
 • Zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego/zasiłku dla opiekuna; pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, do którego prawo ustało na skutek śmierci osoby, którą się opiekowała.

Wariant 6

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni) do dnia rozwiązania stosunku pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zaś minimalny okres zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 6 miesięcy.

Wariant 7

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 34 lata (kobiety) i 39 lat (mężczyźni) do 31 grudnia przez dniem rozwiązania stosunku pracy.
 • Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, przy czym minimalny okres zatrudnienia u pracodawcy wyniósł 6 miesięcy.

Wariant 8

 • Pobierała zasiłek dla bezrobotnych przez minimum180 dni.
 • Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna.
 • W okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.
 • Złożyła wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

oraz

 • Osiągnęła i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), do dnia rozwiązania stosunku pracy; przy czym minimum 10 lat była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest.
 • Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przy czym w dniu 28 września 1997 r. pozostawała w zatrudnieniu w zakładach, które produkują lub zaprzestały produkcji wyrobów zawierających azbest.

Od 1 marca 2023 r. najniższe świadczenie przedemerytalne wynosi 1600,70 zł.

 

*1  Źródło: https://www.zus.pl/swiadczenie-przedemerytalne , dostęp 24.04.2023