Opieka nad seniorami 2024 rok.

Na laweczce senior

Szczególna opieka geriatryczna *1

dr Joanna Plak-Warecka

 Na początku 2024 roku weszła w życie ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej, czyli szczególnych formach opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły 75 lat; świadczonych w: szpitalnych oddziałach geriatrycznych, centrach zdrowia 75+ oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Celami szczególnej opieki geriatrycznej są w szczególności: zapewnienie pacjentom świadczeń określonych w ustawie; umożliwienie uprawnionym zachowania jak największej sprawności i samodzielności; realizacja działań profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia, dostosowanych do potrzeb uprawnionych, w tym w kierunku zapobiegania ich niepełnosprawności i niesamodzielności; planowanie i koordynowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami centrum (w tym opracowanie i realizacja indywidualnego planu postępowania terapeutycznego), zapewnienie pacjentom wsparcia psychologicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy zostaną utworzone Centra Zdrowia 75+, do których skierowanie będzie wystawiał głównie lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, po przeprowadzeniu wstępnej oceny geriatrycznej. W takich placówkach będą świadczone specjalistyczne i kompleksowe usługi zdrowotne z zakresu geriatrii, fizjoterapii, opieki psychiatrycznej (świadczy je psycholog), dietetyki, edukacji zdrowotnej i terapii zajęciowej.

W strukturach Centrum zostanie utworzona poradnia konsultacyjna (w której będą świadczone usługi medyczne, pielęgniarskie oraz psychologiczne), minimum jeden dzienny ośrodek opieki geriatrycznej (łączny pobyt nie może przekroczyć 12 tygodni w roku, pacjenci będą mieli zapewnione wyżywienie i transport), geriatryczny zespół opieki domowej, zespół koordynatorów opieki geriatrycznej oraz zespół edukatorów zdrowotnych (edukatorem zdrowotnym może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu oraz ukończyła szkolenie z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: do zadań edukatora należy prowadzenie różnych form edukacji zdrowotnej, dopasowanych do pacjentów i ich opiekunów).
Leczenie w Centrum będzie się odbywało w oparciu o indywidualny plan; opracowany na podstawie wyników całościowej oceny geriatrycznej przez zespół geriatryczny; tj. lekarza, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa i koordynatora opieki geriatrycznej (jego zadaniem jest koordynowanie realizacji planu, w tym dbanie o przepływ informacji i współpracę podmiotów które go realizują). Indywidualny plan zawiera: informację o podstawowych problemach zdrowotnych i społecznych pacjenta; określenie celu postępowania terapeutycznego; określenie planowanych metod osiągnięcia celu postępowania terapeutycznego, w szczególności wskazanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentowi w centrum; określenie potrzeb opiekuńczych i pielęgnacyjnych pacjenta, w tym potrzeby zbadania przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych możliwości objęcia go świadczeniami z zakresu pomocy społecznej lub usługami społecznymi; wskazanie okresu i harmonogram realizacji indywidualnego planu, zatwierdzonego przez pacjenta.

Szacuje się, że powstanie około 300 Centrów Zdrowia 75+, utworzonych zarówno w ramach już istniejących struktur, jak i tworzonych od podstaw.

 

*1  https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/prawa-pacjenta/6430247,jakie-zmiany-w-prawie-ochrony-zdrowia-czekaja-nas-w-2024-roku.html , https://www.prawo.pl/zdrowie/powstana-centra-75-plus-ustawa-o-opiece-geriatrycznej,521724.html dostęp 22.01.2024